Förbundets höstmöte 13.11.2021

Plats: Arbetets Vänner, Annegatan 26, Helsingfors
Tid: 13.00

Kallelse till höstmöte 2021

Välkommen att delta i Finlands Seniordansförbund rf:s höstmöte lördagen den 13.11.2021 kl. 13.00 på Arbetets Vänner Huvudföreningen, Annegatan 26, Helsingfors

Om du vill delta elektroniskt bör du anmäla detta senast 09.11.2021 till ordförande Gun Svenlin (gun.svenlin@gmail.com eller tel. 045 352 0064) för att få en personlig länk till mötet.

Föredragningslista 

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Laglighet och beslutförhet
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 4 Godkännande av föredragningslistan
§ 5 Val av två protokolljusterare som vid behov kan verka som rösträknare
§ 6 Fastställande av verksamhetsplan för år 2022
§ 7 Fastställande av medlemsavgifter samt budgeten för år 2022
§ 8 Val av ordförande för år 2022
§ 9 Val av styrelsemedlemmar för år 2022-2023 för dem som är i tur att avgå
§10 Val av två verksamhetsgranskare samt suppleanter för dessa för år 2022
§11 Övriga ärenden

§12 Höstmötet avslutas

Finlands Seniordansförbund r.f.
01.11.2021, gm ordförande Gun Svenlin


Kategorier:
Evenemang Nyhet