Vårmöte 21.03.2020 kl 15.00

Välkommen att delta i Finlands Seniordansförbund rf:s vårmöte lördagen den 21.03.2020 kl 15.00 i Arbetets Vänner Huvudförenings lokal, Annegatan 26, Helsingfors.
Föredragningslista
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Konstaterande att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört
§ 3. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare
§ 4. Godkännande av föredragningslistan
§ 5. Val av två protokolljusterare, som samtidigt kan verka som rösträknare
§ 6. Verksamhetsberättelsen 2019
§ 7. Bokslutet 2019. Verksamhetsgranskningsberättelsen
§ 8. Fastställande av bokslutet
§ 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
§ 10. Övriga ärenden
§ 11. Mötet avslutas

Finlands Seniordansförbund r.f.

Kategorier:
Nyhet