GDPR

BESKRIVNING av FSDF:s medlemsregister utgående från EU:s dataskyddsförordning

1. Föreningens namn och kontaktuppgifter

Finlands Seniordansförbund r.f
www.seniordans.fi 
Mannerheimvägen 97, 00280 Helsingfors

2. Medlemsregistrets ändamål och den lagliga grunden

Medlemsregistrets ändamål är att möjliggöra och dokumentera föreningens verksamhet och organisation samt att förverkliga föreningens och medlemmarnas rättigheter och skyldigheter. Den rättsliga grunden för medlemsregistret är artikel 6.1.c (rättsliga förpliktelser) och artikel 9.2.d (behandling av särskilda kategorier av personuppgifter). Beträffande nationell lagstiftning finns stadganden i föreningslagen och bokföringslagen.

3. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifterna hanteras av föreningens styrelse, medlemssekreterare, kassör och bokförare. Uppgifterna i medlemsregistret kan vid behov överlämnas till lokala dansledare men kan inte överlämnas utanför organisationen.    

4. Lagringsperioden

Uppgifterna lagras så länge medlemskapet fortgår och raderas därefter.

5. Rättigheter

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att begära tillgång till och rättelser av sina uppgifter. Så länge medlemskapet fortgår är det inte möjligt att begära radering av sina uppgifter eller att begränsa eller invända mot behandling. Rätten till dataportabilitet är med stöd av artikel 20.1.a och 20.1.b. inte möjliga att utöva.

6. Klagomål

Personer som finns upptagna i medlemsregistret har rätt att inge klagomål till Dataombudsmannen

7. Skyldighet att tillhandahålla uppgifter

Föreningslagen förutsätter att föreningen upprätthåller en förteckning över samtliga medlemmar. Ifall uppgifterna inte lämnas är det inte möjligt att vara medlem i föreningen.