Verksamhetsplan 2022

Finlands Seniordansförbund r.f.

Verksamhetsplan för 2022

Förbundets uppgift är att främja och att väcka intresset för internationell seniordans i Finland och att utbilda seniordansledare. Till ordinarie medlem antas person som är intresserad av seniordans och till organisationsmedlem samfund som är intresserat av att understöda seniordans. Förbundets hemort är Helsingfors.

Förbundets verksamhet riktar sig främst till vuxna medan senior- och sittdans som arrangeras på lokalnivå inom olika organisationer lämpar sig för alla, oberoende av ålder. Internationell seniordans är en glad motionsform till omväxlande, medryckande och stimulerande musik.
I år uppmärksammar FSDF dansens och rörelsens betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. Efter snart 2 år av Covid-19 restriktioner känns det ytterst viktigt att igen få samla dansledarna och dansarna och att starta upp dansverksamheten fullt ut igen.

Målsättning och tyngdpunktsområden

Målsättningen är att utveckla förbundets verksamhet i enlighet med vår vision seniordans och sittdans för alla idag och imorgon i samarbete med nationella och internationella seniordans och andra relevanta organisationer genom att

  • utbilda och fortbilda ledare
  • inspirera och aktivera ledare till att starta nya grupper och/eller att verka som hjälp och stöd för ledare i befintliga grupper
  • främja intresset för seniordans så att möjligast många erbjuds seniordans efter sin förmåga och sina behov
  • göra senior- och sittdansen bekanta för allmänheten medelst information och olika lokala evenemang
  • nå nya dansare ute i regionerna genom att tillsammans med Äldreinstitutet och Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto aktivera dansledarna till tvåspråkiga prova på tillfällen på olika orter i Finland och inom olika organisationer

Administration
Förbundet leds av en styrelse bestående av ordförande samt 4 – 8 medlemmar. Styrelsen sammanträder under året till fysiska och digitala möten.
Förbundet har ingen anställd personal. Bokföringen sköts from 1.1 2022 av en bokföringsbyrå.

Ordinarie verksamhet

Utbildning

Seniordansledarutbildningen är 3-delad med grundkurs, fortsättningskurs1 och fortsättningskurs2. Fortbildning för ledare ger senior- och sittdansledare förutom nytt dansmaterial med nationella och internationella seniordanser även fördjupade kunskaper om danspedagogik samt musiken och dess användning i dansen.

Vart 3dje år ordnas nordiska och internationella dansledarträffar. Inför dessa komponerar förbundet nya seniordanser att lära ut åt de andra deltagande länderna, likaså får vi ta del av deras nya danser. De kontakter och nätverk som skapas på dansträffarna är värdefulla för vårt fortsatta arbete med utbildning och fortbildning.
Både den nordiska (2020) och den internationella (2021) dansträffen har uppskjutits pga pandemin.

Ett nytt material med ”enkla seniordanser” läggs fram för att vi ska komma i gång på nytt med seniordansen runt om i Svenskfinland.

Under året ordnas

Grundkurs i seniordans för nya ledare i södra Finland och i Österbotten tillsammans med lokala aktörer.

Fortbildningar för senior- och sittdansledare i samband med förbundets vår- och höstmöte

Dansdagar i Vörå på sensommaren innan grupperna startar igen. Målgruppen är både ledare och dansare.

Gemensamma Våravslutningar för alla seniordansgrupper i Svenskfinland, en dag i södra Finland och en dag i Österbotten. Våravslutningen är ett utmärkt tillfälle för dansare och ledare att träffas och känna den samhörighet som den internationella seniordansen medför. Ledarna får en möjlighet att lära av varandra och dansarna får lära sig både gamla och nya danser.

Styrelsens strategidag med utomstående kursledare

Den 24.4 firar Finland den internationella dansdagen och FSDF deltar med seniordansen i samband med våravslutningarna.

Information

Förbundetinformerar om verksamheten och aktuella kurser på sin hemsida www.seniordans.fi samt via utskick brevledes men framför allt via e-post till medlemmarna.
Information om internationell seniordans till allmänheten sker via sociala medier och pressen.

Verksamhet på lokal nivå
50 senior- och sittdansgrupper med ca 900 dansare verkar inom olika organisationer, främst inom lokala medborgarinstitut och pensionärsföreningar, runt om i Svenskfinland.
Ledarna för seniordans- och sittdansgrupperna är utbildade av Finlands Seniordansförbund rf eller av Äldreinstitutet.

Uppskattade seniordans möjligheter anordnas under sommarmånaderna i Ekenäs, Helsingfors, Lovisa och Vörå.

I de lokala seniordansgrupperna återspeglas våra värderingar, d.v.s. att vi i seniordansen värdesätter traditioner, skapar en grund för välmående både fysiskt och psykiskt, rörelseglädje, samhörighet och gemensamma upplevelser. Seniordansen är hälsomotion.

Seniordanskartan visar att det finns många orter och aktörer som ännu inte har internationell seniordans på programmet. Förbundet tar fortsättningsvis hjälp av olika aktörer för att inspirera föreningar och medborgarinstitut att ordna prova på tillfällen och inspirations timmar runt om i Svenskfinland. Förbundets dansledare fungerar som inspiratörer.

Programpunkter för möten med seniordans, tex prova på seniordans erbjuds pensionärsföreningar och andra intresserade organisationer. Vi informerar även om möjligheten till anpassade kurser med lätta danser och danser med mer utmaningar för yngre pensionärer så att möjligast många erbjuds seniordans efter sin förmåga och sina behov.
Samarbetspartners är nationella och internationella seniordansorganisationer, lokala medborgarinstitut, Arbetets Vänner Huvudföreningen rf, Folkhälsans förbund rf, Svenska pensionärsförbundet rf och Svenska folkskolans vänner rf.